Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

18:26
4856 93ed 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapanimruk panimruk
18:21
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajnna jnna
18:20
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viajnna jnna
18:08
Tęsknimy nie za naszym dzieciństwem i naszymi wsiami, ale za wyobrażeniami dzieciństwa i wsi. Lepiej, żebyśmy tam nie jechali po latach. Nie ma już ludzi, których zabraliśmy ze sobą w sercach i umysłach, nie ma sfery emocji kształtujących naszą tożsamość. Dawny świat już odszedł, uległ rozpadowi. Możemy go pielęgnować tylko w pamięci i wyobraźni.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
18:07
2912 d8dd 500
Reposted fromnyaako nyaako viaMezame Mezame

October 11 2019

21:19
2157 dabc
Reposted fromwentyl wentyl viadoubleespresso doubleespresso

October 20 2019

18:26
4856 93ed 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapanimruk panimruk
18:21
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajnna jnna
18:20
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viajnna jnna
18:08
Tęsknimy nie za naszym dzieciństwem i naszymi wsiami, ale za wyobrażeniami dzieciństwa i wsi. Lepiej, żebyśmy tam nie jechali po latach. Nie ma już ludzi, których zabraliśmy ze sobą w sercach i umysłach, nie ma sfery emocji kształtujących naszą tożsamość. Dawny świat już odszedł, uległ rozpadowi. Możemy go pielęgnować tylko w pamięci i wyobraźni.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
18:07
2912 d8dd 500
Reposted fromnyaako nyaako viaMezame Mezame
18:26
4856 93ed 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapanimruk panimruk
18:21
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajnna jnna
18:20
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viajnna jnna
18:08
Tęsknimy nie za naszym dzieciństwem i naszymi wsiami, ale za wyobrażeniami dzieciństwa i wsi. Lepiej, żebyśmy tam nie jechali po latach. Nie ma już ludzi, których zabraliśmy ze sobą w sercach i umysłach, nie ma sfery emocji kształtujących naszą tożsamość. Dawny świat już odszedł, uległ rozpadowi. Możemy go pielęgnować tylko w pamięci i wyobraźni.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
18:26
4856 93ed 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapanimruk panimruk
18:21
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajnna jnna
18:20
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viajnna jnna
18:26
4856 93ed 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapanimruk panimruk
18:21
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl