Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

23:59
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdziejestola gdziejestola
23:56
3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018

February 17 2018

22:02
Kiedyś może skończy się ten hałas i ter­ror, ale two­ja miłość i two­je ser­ce zos­ta­nie.I te parę dni, które spędzi­liśmy ze sobą.To tak kiedy cza­sami bu­dują dom i przyj­dzie dziec­ko. I dot­knie wil­gotne­go be­tonu ręką.Po­tem w do­mu mie­szkają ludzie, rodzą się i umierają i przychodzą no­wi,ale ten mały ślad ręki zos­ta­je na zaw­sze.
— Hłasko mistrz

February 16 2018

07:51
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viazapachsiana zapachsiana

February 13 2018

22:55
9509 72ff

February 02 2018

00:17
1702 6160 500
Reposted fromPoranny Poranny viazorza zorza
00:16
Tylko ci którym ufasz, mogą cię zdradzić.
— Terry Goodkind
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viazapachsiana zapachsiana
00:14
6297 46b0 500
This are the news I am living for.
00:14
00:12
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
00:10
9729 e03d 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasmutnazupa smutnazupa
00:09
1369 d7e2
Reposted fromposzum poszum viapanimruk panimruk
00:06
4079 36f7
Reposted fromlostinspace lostinspace viamhsa mhsa

January 28 2018

09:18
2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod viatoffifee toffifee
09:14
6994 d6eb 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee

January 27 2018

00:05

January 26 2018

00:28
Jestem w ciemności i próbuję widzieć jasno.
— Albert Camus – Dżuma
Reposted fromnyaako nyaako vialottibluebell lottibluebell
00:23
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialottibluebell lottibluebell
00:22
7847 2c55 500
Reposted frompotatos potatos vialottibluebell lottibluebell
00:21
Jeszcze trochę czekaj. Jeszcze trochę, ja też nie jestem szczęśliwy.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromBeetlebum Beetlebum vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl